REGLEMENT

REGLEMENT HONDEN EN KATTEN-pdf

REGLEMENT POOL-pdf

REGLEMENT

Dit reglement pretendeert niet een volledige opsomming te zijn van alle regels, maar is een onlosmakelijk deel van het verblijfscontract waarvan we verwachten dat al onze gasten het hebben doorgelezen.

 1. MILIEU:

  1. GROEN : Het is niet toegestaan om de beplanting schade toe te brengen, c.q. om hangmatten, waslijnen, elektrische kabels e.d. op welke wijze dan ook aan de planten op te hangen. Ons personeel is bevoegd om, zonder aankondiging vooraf, verboden zaken te verwijderen dan wel los te maken van bomen; voor het ophangen van objecten dienen de gasten in andere oplossingen te voorzien. Indien begroeiïng wordt afgehakt of verwijderd, dient de verantwoordelijke de camping te verlaten, en is deze verplicht de schade te vergoeden en aansprakelijk in de ruimste zin van het wettige kader.

  2. ONDERHOUD VAN DE STAANPLAATS: Gasten dienen hun kampeerplaats netjes en schoon te houden, mogen geen kuilen graven, en dienen, in geval van uitzonderlijke en heftige weersomstandigheden, eventuele voorzorgsmaatregelen, zowel als herstel achteraf, af te stemmen met het personeel.

  3. AFVALWATER: Uit milieu-overwegingen is het verboden om afvalwater, water met schoonmaakmiddel, of water gebruikt bij het wassen van de auto in de omgeving te lozen

  4. AFVALVERWERKING:  Het is verboden om afvalwater van welk type of oorsprong dan ook af te voeren buiten de hiervoor aangewezen plaatsen, zoals die staan aangeduid op het terrein (deze procedure is verplicht voor de afvoer van afvalwater van campers en caravans), dan wel buiten de sanitaire voorzieningen om.

  5. AFVAL SORTEREN: de hiervoor bestemde zakken zijn, voor elk type afval, verkrijgbaar bij de supermarkt. De volle zakken dienen, goed afgesloten zodat er geen vuil uit kan vallen, vóór 18.00 uur aan de kant van de straat te worden geplaatst, voor de eigen kampeerplaats of verblijf. De vuilnis wordt tussen 16.00 en 18.15 uur opgehaald met een elektrisch voertuig.

 2. GELUIDSOVERLAST: we verzoeken de gasten om muziekinstrumenten, radio, televisie, computers en muziekspelers alleen te gebruiken tijdens de toegestane uren, en met een hoofdtelefoon of op laag volume, zodat andere gasten niet gestoord worden. Radio-, TV- of andere antennes mogen niet in het zicht worden geplaatst.

 3. STILTE: we verzoeken om stilte tussen 24.00 en 7.00 uur, en tussen 13.00 en 16.00 uur. Tijdens deze stilte-periodes mogen geen tenten worden opgezet of afgebroken, mag er niet luidkeels worden gesproken, worden rondgereden met auto of camper, of anderszins lawaai worden gemaakt. Dit geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. Kinderen mogen wel gebruik maken van de speelplaats. Op de plaatsen waar entertainment wordt georganiseerd kan een ander tijdschema worden gehanteerd; protest hiertegen is niet mogelijk.

 4. VUUR: het is verboden om open vuur of houtskool- of hout-ovens aan te steken, zowel op de kampeerplaats als op het strand. Inbreuk op deze regel wordt aangemerkt als een strafbaar feit. Gebruik van de grill die is ingebouwd in de muur van het gebouw is toegestaan, op windstille dagen en met inachtneming van de volgende stelregels. Het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten, er mogen geen ontvlambare vloeistoffen, papier, denneappels of droge takken worden gebruikt om het vuur te ontsteken, evenmin als ander materiaal dat vonken kan veroorzaken. Het gebruik van gasstellen op de kampeerplaats is toegestaan, maar met inachtneming van een afstand van minstens een meter tot de begroeiïng. Misbruik of onrechtmatig gebruik van brandbestrijdingsmiddelen zoals scheppen, brandslangen en brandblussers is verboden. Lucifers en sigaretten moeten zorgvuldig worden gedoofd. Inbreuk op deze regels kan groot gevaar opleveren voor mensen en bezittingen en wie zich hieraan schuldig maakt wordt van de camping verwijderd en wordt aansprakelijk gehouden in wettelijke zin.

 5. WATER: het stromend water is drinkbaar volgens de geldende normen. We verzoeken u verantwoordelijk om te gaan met het water, en verspilling, onrechtmatig gebruik en open kranen te vermijden.

 6. ELEKTRICITEIT: normaliter 220 Volt, 3 Ampère. Uit veiligheidsoverwegingen m.b.t. brand en andere ongevallen is het niet toegestaan om kabels over straten en paden heen te spannen, of deze op te hangen aan de beplanting. De ondertekenaar van het verblijfscontract autoriseert ons personeel om, zonder waarschuwing vooraf, kabels te verwijderen die onrechtmatig zijn geplaatst, of om verbindingen en contacten die niet CE-conform zijn weg te halen.

 7. VERKEER VAN AUTO’S, MOTO’S EN ANDERE VOERTUIGEN: autoverkeer is beperkt tot twee uur laden en lossen bij aankomst en bij vertrek, telkens voor niet langer dan twee uur. Autoverkeer is hoe dan ook verboden tijdens de stilte-uren. Elektrische voertuigen mogen op het terrein niet worden gebruikt als vervanging van de fiets. Campers die van een pomp zijn voorzien dienen ook voor het legen van de chemische toiletten de verkeersbeperkingen in acht te nemen, alsmede voor het op- en afrijden van het terrein voor uitstapjes (d.w.z. tussen 12.45 en 22.00 uur). De maximum snelheid voor alle voertuigen (fiets, motor, auto, camper) bedraagt 4km/uur, d.w.z. stapvoets. De directie van de camping behoudt zich het recht voor om fietsen van minderjarigen in beslag te nemen indien dezen sneller dan stapvoets rondrijden. De fiets zal aan ouder of voogd van de minderjarige worden overhandigd. Fietsen zijn niet toegestaan op het speelterrein. Het is dienstvoertuigen toegestaan om op elk tijdstip, overdag en ‘s nachts, rond te rijden. Scooters en motoren mogen slechts het terrein op met uitgeschakelde motor.

 8. PARKEERTERREIN: op de camping zelf is een niet overdekt parkeerterrein dat niet wordt bewaakt, maar wel gecontroleerd; de gasten kunnen er vrijelijk gebruik van maken.

 9. HUISDIEREN: zie het betreffende reglement voor honden en katten, dat door gasten met huisdieren ondertekend dient te worden.

 10. KLEDING: topless gaan is op het terrein niet toegestaan en kinderen mogen niet naakt bij de commerciële voorzieningen naar binnen.

 11. ZWEMMEN EN NAVIGEREN: de geldende regels m.b.t. navigatie en het voor anker gaan binnen een afstand van 200 meter van de kust, zowel als die voor het gebruik van het strand, dienen te worden nageleefd.

 12. SPEELPLEINEN: de speelplaatsen zijn voorbehouden aan kinderen onder de twaalf jaar.Toegang voor volwassenen is toegestaan t.b.v. de begeleiding van kinderen; personen ouder dan twaalf mogen, i.v.m. mogelijke overbelasting, de speeltoestellen niet gebruiken. Fietsen zijn op de speelplaatsen niet toegestaan. Wie zich niet aan de regels houdt wordt de toegang tot de speelplaatsen ontzegd.

 13. TOEGANGSPROCEDURE

  1. TOEGANGEN: toegestaan binnen de gespecificeerde tijdsschema’s na registratie van ieder die het terrein betreedt; eventuele wijzigingen in het vervolg worden dienovereenkomstig geregistreeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de camping om, tegen de gespecificeerde tarieven, de geselecteerde kampeerplaats aan de gasten te verhuren, in overeenstemming met hetzij de reservering, hetzij de toegangsbon. Sleutels van mobile homes, geoutilleerde caravans of bungalows worden om 17.00 uur uitgereikt. Aan de gasten wordt ter herkenning een armband overhandigd die ter identificatie gedragen dient te worden.

  2. DAGGASTEN: toegestaan tijdens kantooruren, tegen het gespecificeerde tarief en na overleggen van een geldig identiteitsbewijs.

  3. BEZOEK AAN DE STRUCTUUR: mogelijk tegen overlegging van een geldig identiteitsdocument, begeleid door ons personeel en na toestemming van onze receptie.

  4. KEUZE VAN DE STAANPLAATS: na bezoek in gezelschap van ons personeel of op aanwijzen van de receptie.

  5. LIGGING VAN DE STAANPLAATSEN: duidelijk aangegeven op de borden met verschillende kleuren.

  6. BEZETTING VAN DE STAANPLAATS: de gast bezet de geselecteerde kampeerplaats; wijzigingen c.q. verplaatsingen vereisen toestemming van de receptie en voorafgaande (her)registratie.

  7. VERBLIJFSPERIODE EN CAMPINGZONES: voor verblijven van minder dan 6 dagen zonder reservering, is een specifieke zone voorzien.

 14. BOEKINGEN, RESERVERINGEN EN VERBLIJVEN

  1. BOEKINGEN: minderjarigen hebben slechts toegang onder begeleiding van een verantwoordelijke volwassene. Een boeking, ook wanneer deze bij aankomst aan het loket wordt gedaan, behelst een overeenkomst tussen de partijen die zonder verplichtingen vooraf wordt aangegaan. De directie behoudt zich het recht voor personen te weigeren die inbreuk hebben gemaakt op het verblijfscontract, ook in voorgaande jaren, of die de wet hebben overtreden, in het bijzonder aangaande de accomodatie of de openbare instellingen. Tussen 1/07 en 31/08 moet elke wijziging in het aantal gasten dat verblijft op een kampeerplaats van tevoren worden doorgegeven aan de receptie en schriftelijk worden goedgekeurd en bevestigd. Verwijdering van de camping dient plaats te hebben binnen zes uur na aanzegging door de directie. Verwijdering ontslaat de gast niet van het voldoen van de verblijfskosten en eventuele andere kosten.

  2. VERTREK: vertrek dient voor tenten en caravans vóór 12.00 uur te geschieden, en voor mobile homes en bungalows vóór 10.00 uur. Na verloop van deze tijdstippen wordt een extra dag in rekening gebracht.

  3. VERLENGING VAN HET VERBLIJF: verlengen van het verblijf is slechts mogelijk na akkoord van de receptie en aanpassing van de verblijfskaart.

  4. BETALING: betaling geschiedt tijdens de openingsuren van de kassa en bij het inchecken, d.w.z. voor aanvang van het verblijf. We accepteren betaling in contanten, met bankpas, of met Credit Card (Mastercard of Visa). Bij vertrek dienen de gasten een ontvangstbewijs te kunnen overleggen aan het personeel bij de uitgang. De directie behoudt zich het recht voor een (renteloze) waarborgsom van 150,00 euro te vragen ter dekking van eventuele inbreuk en/of schade. Na het verlaten van de kassa worden uitdrukkelijk geen klachten meer in behandeling genomen.

 15. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CAMPING: de camping is niet aansprakelijk, en stelt geen vergoedingen of kortingen in het vooruitzicht, voor tijdelijke onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening, in de watertoevoer, of bij technische defecten aan de apparatuur; de camping is niet aansprakelijk voor diefstal van geld of bezittingen op het terrein en de faciliteiten en accepteert slechts verantwoordelijkheid voor het geld dat ons in bewaring wordt gegeven, binnen de grenzen die de verzekering aangeeft; de camping is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door natuurelementen zoals wind, regen e.d., door vallende takken, dennenappels en dergelijke, al dan niet in samenhang met weersomstandigheden; evenmin is de camping aansprakelijk wegens de aanwezigheid van wat voor wilde dieren op het terrein dan ook, aangezien deze normaliter verblijven in de bossen van het Middelandse Zee-gebied en er onlosmakelijk deel van uitmaken; de camping is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door gasten, hun uitrusting, dan wel voertuigen.

REGLEMENT VOOR HONDEN EN KATTEN

 1. De directie verstrekt gratis drie biologisch afbreekbare zakjes per dag voor de uitwerpselen van uw hond.

 2. Voor inchecken dienen honden en katten gevaccineerd te zijn en moet het dierenpaspoort worden overlegd

 3. Buiten het eigen verblijf en/of staanplaats, moeten honden altijd aan de leiband worden gehouden, indien de hond agressief is moet ook een muilband worden voorzien; katten moeten in hun kooien voor transport blijven;

 4. Honden moeten voor hun behoefte worden begeleid naar de hiervoor aangewezen zone van Tiliguerta, of tot buiten het terrein; uitwerpselen moeten onmiddelijk worden verwijderd met schep en zakje. Katten kunnen hun behoefte doen in de kattenbak die kan worden geleegd op de hiervoor aangewezen plaats.

 5. Dieren hebben toegang tot alle openbare ruimtes, behalve tot de supermarkt die altijd verboden terrein voor dieren is.

 6. Gasten mogen zich niet door hun dieren laten vergezellen naar de sanitaire faciliteiten. Het is absoluut verboden om honden te laten douchen in de sanitaire voorzieningen, dan wel onder de douches bij het strand.

 7. De eigenaars van honden en katten moeten erop toezien dat hun dieren niet de kampeerplaatsen of verblijven van andere gasten binnendringen.

 8. Luidruchtige honden die grommen of blaffen worden niet tot de camping toegelaten.

 9. De eigenaars van katten en honden zijn aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel die hun dieren toebrengen aan zaken en/of personen.

 10. Toegang voor huisdieren is beperkt tot 1 dier per woon-eenheid.

 11. Dieren mogen niet alleen worden achtergelaten in het verblijf.

 12. Het is verplicht de aanwezigheid van huisdieren aan te melden bij reservering.

 13. De toegang van een huisdier dient vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

 14. Hondenrassen en andere dieren die als gevaarlijk worden beschouwd, of als zodanig door de autoriteiten worden aangemerkt, kunnen naar believen door de directie van de Camping Village worden geweerd.

 15. De directie behoudt zich het recht voor om, zonder waarschuwing vooraf, ieder die zich niet aan het reglement voor honden en katten houdt, van de camping te doen verwijderen.