REGLEMENT VOOR HONDEN EN KATTEN  

Het huidig reglement is niet bedoeld als een volledige regelgeving, maar maakt een noodzakelijk deel uit van het Verblijfcontract, dat elke gast zou moeten gelezen hebben.

 1. MILIEU:

  1. GROEN :  het is verboden de begroeiing schade toe te brengen, hangmatten, wasdraden, elektrische kabels op te hangen, of voorwerpen van eender welke aard tegen het groen te laten leunen. Ons personeel is bevoegd om zonder voorafgaande melding verboden zaken los te maken of te verwijderen van bomen; het is aanbevolen andere middelen te voorzien om zaken op te hangen.  Indien groen wordt afgehakt of verwijderd, dient de verantwoordelijke de camping te verlaten, en is hij onderhevig aan schadevergoeding en andere wettelijke vergoedingen.

  2. ONDERHOUD VAN DE STAANPLAATS: de gast moet de staanplaats ordelijk en schoon houden, geen putten graven en -waar nodig voor uitzonderlijke en dringende meteorologische omstandigheden- moet hij na het gebeuren het terrein onmiddellijk terug in de oorspronkelijke staat herstellen.

  3. AFVALWATER: uit ecologische overwegingen is het verboden afvalwater, water met schoonmaakmiddel, water (ook gedeeltelijk) om auto’s te wassen te lozen.

  4. AFVALVERWERKING:  het is verboden afvalwater van eender welke oorsprong of type buiten de daartoe voorziene plaatsen af te voeren, die binnen de structuur staan aangeduid (verplichte procedure voor afvoer van afvalwater van caravans en campers) en/of buiten de sanitaire voorzieningen.

  5. AFVAL SORTEREN: voor elke type afval kunnen de betreffende zakken worden gekocht in de supermarkt. na gebruik moet de gast de zakken degelijk afsluiten zodat geen afval vrijkomt en de zakken aan de rand van de straat plaatsen, voor de eigen staanplaats of het eigen verblijf, en vóór 18u00. De zakken worden met een elektrisch voertuig opgehaald tussen 16u00 en 18u15.

 2. GELUIDSOVERLAST: het is aanbevolen om muziekinstrumenten, radio, televisie, computers, magnetische of digitale spelers alleen te gebruiken binnen de toegestane uren, en op laag volume of met een hoofdtelefoon, om te vermijden andere gasten te storen. Radio-, tv- of andere antennes mogen niet zichtbaar zijn.

 3. STILTE: er wordt stilte gevraagd tussen 24u00 en 7u00 en van 13u00 tot 16u00. Tijdens deze perioden van stilte mogen geen tenten worden opgeslagen of neergehaald, mag men niet luid praten, rondrijden met de auto of camper of lawaai maken. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Kinderen mogen wel gebruik maken van het speelplein. De delen waar animatie plaatsvindt kunnen andere uurschema’s hanteren bij evenementen voor de gasten, zonder dat hiertegen kan worden geprotesteerd.

 4. VUUR: het is verboden om vuren of kool-/houtovens aan te steken op de staanplaats of op het strand. Inbreuk op deze regel wordt beschouwd als een strafbaar feit. Het is toegestaan de grill ingebouwd in de muur van de structuur te gebruiken, op dagen zonder wind en volgens de vooropgestelde modaliteiten. Het vuur mag nooit onbewaakt achterblijven, er mogen geen ontvlambare vloeistoffen, papier, dennenappels of droge takken worden gebruikt om het vuur aan te steken, er mag geen materiaal worden gebruikt dat eventueel vonken kan afgeven. Het gebruik van gasstellen op de staanplaats is toegelaten, op voorwaarde dat er één meter afstand behouden blijft van de beplanting. Misbruik of onrechtmatig gebruik van brandbestrijdende middelen, zoals scheppen, waterslangen en brandblussers, is verboden. Lucifers en sigaretten moeten zorgvuldig worden gedoofd. Inbreuken op deze regels vormen een groot gevaar voor personen en voorwerpen, en houdt in dat de verantwoordelijke van de camping wordt verbannen en de wettelijke gevolgen moet dragen.

 5. WATER: het stromend water is drinkbaar overeenkomstig de geldende normen. U wordt verzocht op verantwoorde wijze met water om te gaan, en verspilling, onrechtmatig gebruik of open kranen te vermijden.

 6. ELEKTRICITEIT: normaal 220 volt, 3 A. Uit veiligheidsoverwegingen voor ongevallen en brand, mogen kabels niet over de straten of begaanbare paden worden gespannen, of mogen er geen kabels worden opgehangen aan beplanting. Het personeel van de structuur is gemachtigd vanwege de ondertekenaar van het verblijfcontract om zonder voorafgaande waarschuwing kabels los te maken die niet regelmatig werden geplaatst, of die verbindingen of stekkers hebben die niet CE-conform zijn.

 7. VERKEER VAN AUTO’S, MOTO’S EN ANDERE VOERTUIGEN: autoverkeer is beperkt tot laden en lossen bij vertrek en aankomst, telkens niet langer dan twee uur. Autoverkeer is sowieso verboden tijdens de uren van stilte. Elektrische voertuigen mogen binnen de structuur niet worden gebruikt ter vervanging van fietsen; campers -in zoverre ze zijn voorzien van een brandblusapparaat- moeten de verkeersbeperkingen volgen voor het legen van de chemische toiletten, en voor het binnen- en buitenrijden (tussen 12u45 en 22u00) voor externe excursies. De snelheidsbeperking voor elk voertuig, fiets, auto en camper bedraagt 4 km/u – het is dus stapvoets verkeer. de directie van de structuur behoudt zich het recht voor om fietsen van minderjarigen in beslag te nemen indien deze sneller dan stapvoets rijdt. De fiets wordt vervolgens overhandigd aan de meerderjarige persoon die verantwoordelijk is voor de minderjarige. Fietsen zijn niet toegelaten op het speelplein. Dienstvoertuigen mogen op eender welk uur van de dag of de nacht vrij rondrijden. Motor- en bromfietsen mogen de structuur alleen binnen met uitgeschakelde motor.

 8. PARKINGS: op de camping zelf is er een ruime parking in openlucht, die wordt gecontroleerd maar niet bewaakt – deze staat vrij ter beschikking van de gasten.

 9. HUISDIEREN: zie het betreffende reglement voor honden & katten, dat moet worden ondertekend door de eigenaars van de dieren.

 10. KLEDING: binnen de structuur is topless verboden; kinderen mogen niet naakt in de commerciële structuren binnen.

 11. ZWEMMEN EN NAVIGEREN: de geldende wetten op vlak van navigatie en voor anker gaan binnen 200 m van de oever, en voor gebruik van het strand, moeten worden nageleefd.

 12. SPEELPLEINEN: de speelpleinen zijn voorbehouden voor kinderen jonger dan 12 jaar. Toegang voor volwassenen is toegestaan ter begeleiding van de kinderen; personen ouder dan 12 jaar mogen de speeltoestellen niet gebruiken om overbelasting te voorkomen. Fietsen zijn niet toegestaan op de speelpleinen. Bij inbreuk op de regels wordt de verantwoordelijke uit het speelplein verbannen.

 13. TOEGANGSPROCEDURE

  1. TOEGANGEN: binnen de voorziene uurschema’s, met voorafgaande registratie van iedereen die binnengaat; elke daaropvolgende wijziging volgt dezelfde procedure. De structuur aanvaardt, tegen de aangekondigde tarieven, om aan de gasten de gekozen staanplaats te verhuren in functie van de gemaakte reservering of overeenkomstig de toegangsbon. 
de sleutels van mobilhomes, ingerichte caravans en bungalows worden overhandigd om 17u00. Bij het inchecken wordt een de gasten een herkenningsarmband overhandigd, die moet worden gedragen ter identificatie.

  2. DAGGASTEN: toegestaan tijdens de kantooruren, tegen het voorziene tarief en mits voorlegging van een identiteitsdocument.

  3. BEZOEK AAN DE STRUCTUUR:  mogelijk mits voorlegging van een identiteitsdocument, vergezeld door ons personeel, behoudens toestemming van de receptie.

  4. KEUZE VAN DE STAANPLAATS: na een bezoek begeleid door ons personeel, of op aanduiding vanwege de receptie.

  5. LIGGING VAN DE STAANPLAATSEN: duidelijk weergegeven aan de hand van borden met verschillende kleuren.

  6. BEZETTING VAN DE STAANPLAATS: de gast bezet de gekozen staanplaats; eventuele wijzigingen moeten worden goedgekeurd door de receptie en vereisen een nieuwe registratie.

  7. VERBLIJFSPERIODE EN CAMPINGZONES: voor verblijven van minder dan 6 dagen zonder reservering, is een specifieke zone voorzien.

 14. BOEKINGEN, RESERVERINGEN EN VERBLIJVEN

  1. BOEKINGEN: minderjarigen worden alleen toegestaan indien ze worden vergezeld door een voor hen verantwoordelijke volwassene. Een boeking, ook wanneer deze wordt gemaakt aan het loket bij aankomst, vormt een vrije overeenkomst tussen de partijen. De directie behoudt zicht het recht voor tot weigering van personen die een inbreuk hebben gepleegd op het verblijfscontract, of dat van voorgaande jaren en/of inbreuken hebben gepleegd tegen de wet, met name op het vlak van accommodatie en openbare instellingen. Tussen 01.07 en 31.08 moet elke wijziging van het aantal personen dat verblijft op een staanplaats vooraf worden aangevraagd bij de receptie, en moet de aanvraag schriftelijk worden goedgekeurd. Bij uitwijzing uit de structuur, moet deze plaatsvinden binnen zes uur na bekendmaking vanwege de directie. Uitwijzing doet niets af aan de verplichting tot betaling van het verblijf en eventuele andere kosten.

  2. VERTREK: vertrek gebeurt voor caravans of tenten vóór 12 uur, en vóór 10 uur voor bungalows en mobilhomes. Na deze tijdstippen wordt een extra dag aangerekend.

  3. VERLENGING VAN HET VERBLIJF: verlenging is slechts mogelijk mits toestemming vanwege de receptie, met aanpassing van de verblijfskaart.

  4. BETALING: tijdens de openingsuren van de kassa en bij het inchecken, dus bij aanvang van het verblijf; we aanvaarden contanten, bankkaarten en Visa of Mastercard creditcards. Gasten moeten een ontvangstbewijs voorleggen aan het personeel bij het vertrek aan de uitgang. De directie kan een renteloze waarborg vragen van € 150,00 ter dekking van eventuele inbreuken of schadevergoedingen. Zodra men de kassa heeft verlaten, worden geen klachten aanvaard.

 15. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CAMPING: de structuur is niet verantwoordelijk, en aanvaardt geen kortingen en/of schadevergoeding bij tijdelijke onderbrekingen in de voorziening van elektriciteit, water of bij technische defecten van de installaties; de structuur is niet verantwoordelijk voor diefstal van voorwerpen of geld binnen de structuur en de aanhorigheden, en is alleen verantwoordelijk binnen de grenzen van de verzekering voor in bewaring gegeven geld; de structuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door natuurelementen zoals wind, regen en dergelijke, vallende takken of dennenappels of andere plantengroei, al dan niet in samenhang met weersomstandigheden, voor de aanwezigheid van eender welke soort wilde dieren in de structuur, in zoverre deze normaal verblijven in een Mediterraans bos en er deel van uitmaken; de structuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door gasten, hun uitrustingen of voertuigen.

REGLEMENT VOOR HONDEN EN KATTEN

 1. De directie voorziet gratis 3 biologisch afbreekbare zakjes/dag voor de uitwerpselen van uw hond.

 2. Bij het inchecken moeten honden en katten gevaccineerd zijn en moet het gezondheidsboekje worden voorgelegd;

 3. Buiten het eigen verblijf en/of staanplaats, moeten honden altijd aan de leiband worden gehouden, indien de hond agressief is moet ook een muilband worden voorzien; katten moeten in hun kooien voor transport blijven;

 4. De honden moeten voor hun behoeften worden vergezeld naar de daartoe voorziene zone in Tiliguerta, of tot buiten de structuur. de uitwerpselen moeten onmiddellijk worden verwijderd met een zakje en schep. Katten kunnen hun behoefte doen in de kattenbak, die wordt geledigd in de daartoe voorziene plaats.

 5. Dieren worden toegelaten in de openbare ruimten, behalve in de supermarkt – daar is de toegang altijd verboden voor dieren.

 6. Dieren mogen geen personen vergezellen naar de sanitaire voorzieningen. Het is absoluut verboden om de honden te laten douchen in de sanitaire voorzieningen of in de douches bij het strand.

 7. Eigenaars van honden en katten moeten ervoor zorgen dat hun dieren de staanplaatsen of verblijven van andere personen niet binnendringen.

 8. Luidruchtige honden, die grommen of blaffen, worden niet toegelaten tot de camping.

 9. De eigenaars van katten en honden zijn verantwoordelijk voor de eventuele schade/letsels die wordt toegebracht door hun dieren aan zaken en/of personen.

 10. Dieren worden beperkt toegelaten – 1 dier per eenheid.

 11. Dieren mogen niet alleen worden achtergelaten in de verblijven.

 12. De aanwezigheid van dieren moet verplicht worden gemeld bij de reservering.

 13. De toegang van de dieren moet zijn goedgekeurd door de directie.

 14. Honden- en andere rassen die als gevaarlijk worden beschouwd of als dusdanig staan aangeduid door de autoriteiten, kunnen naar believen van de directie uit het Camping Village worden geweerd.

 15. De directie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing iedereen die het reglement voor honden & katten niet naleeft, uit de structuur te bannen.